ਕਹਾਣੀ : ਸਮਾੱਰਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤ

ਇੱਕ ਸੌਦਾਗਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭੇਜਿਆ. ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨੌਕਰ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ । ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ – ਹੁਜੂਰ , ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ । ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਘੌੜਾ ਤੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਦੂਰ ਸਮਾੱਰਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੌਤ ਮੈਨੂੰ ਉਥੇ ਲਭ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ . ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ . ਨੌਕਰ ਸਮਾੱਰਾ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਿਆ । ਉਸੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਸੌਦਾਗਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਿਆ , ਉਥੇ ਉਸ ਵੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ । ਉਹਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ – ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ! ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਖਤਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ – ਮੌਤ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ – ਸਗੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ ਸੀ । ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾੱਰਾ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਵੇਖ ਹੈਰਾਨ ਸੀ . ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਅੱਜ ਹੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਸਮਾੱਰਾ ਤੋਂ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ।

Advertisements

About Satdeep ਸਤਦੀਪ ستدیپ

To the world you may be just one person, but to one person you may be the world. Brandi Snyder
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s