ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗੀਤ (ਸੁਹਾਗ)

ਮੋਰਾਂ ਨੇ ਪੈਲਾ ਪਾ ਲਈਆਂ , ਬਾਬਲ ਛੰਮ  ਛੰਮ ਰੋਵੇ ……

ਤੂ  ਕਿਓਂ  ਰੋਵੇ ਬਾਬਲਾ , ਤਿਯਾਂ ਧਨ ਨੇ ਪਰਾਏ !!!

ਮੋਰਾਂ ਨੇ ਪੈਲਾ ਪਾ ਲਈਆਂ , ਬਾਬਲ ਛੰਮ  ਛੰਮ ਰੋਵੇ ……

ਤੂ  ਕਿਓਂ  ਰੋਵੇ ਬਾਬਲਾ , ਤਿਯਾਂ ਧਨ ਨੇ ਪਰਾਏ !!!

ਮੋਰਾਂ ਨੇ ਪੈਲਾ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਵੀਰਾ ਛੰਮ  ਛੰਮ ਰੋਵੇ ……..

ਤੂ  ਕਿਓਂ  ਰੋਵੇ ਵੀਰਿਆ , ਤਿਯਾਂ ਧਨ ਨੇ ਪਰਾਏ !!

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s