ਐਮਰਸਨ ਦੀ ਬਾਲ ਕਵਿਤਾ: ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਗਲਿਹਰੀ ਦਾ ਉਰਦੂ ਅਨੁਵਾਦ

[ਅਮਰੀਕੀ ਕਵੀ  ਰਾਲਫ਼ੋ  ਵਾਲਡੋ ਐਮਰਸਨ ( ੧੮੦੩ – ੧੮੮੨ ) ਦੀ ਇਸ ਬਾਲ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਉੱਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਮਹਾਂ ਕਵੀ ਅੱਲਾਮਾ ਇਕ਼ਬਾਲ ਨੇ ਉਰਦੂ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ]


ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਯਹ ਕਹਤਾ ਥਾ ਏਕ ਗਲਿਹਰੀ ਸੇ

ਤੁਝੇ ਹੋ ਸ਼ਰਮ  ਤੋ ਪਾਨੀ ਮੇਂ ਜਾਕੇ ਡੂਬ ਮਰੇ

ਜ਼ਰਾ-ਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ , ਇਸਪਰ ਗੁਰੂਰ* , ਕ੍ਯਾ ਕਹਨਾ

ਯਹ ਅਕਲ ਔਰ ਯਹ ਸਮਝ , ਯਹ ਸ਼ੁਊਰ* , ਕ੍ਯਾ ਕਹਨਾ

ਖ਼ੁਦਾ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਨਾਚੀਜ਼ ਚੀਜ਼ ਬਨ ਬੈਠੀ

ਜਾ ਬੇਸ਼ਊਰ ਹੋਂ , ਯੂੰ ਬਾਤਮੀਜ਼ ਬਨ ਬੈਠੀ

ਤੇਰੀ ਬਿਸਾਤ* ਹੈ ਯਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਕੇ ਆਗੇ

ਜ਼ਮੀਂ ਹੈ ਪਸ੍ਤ ਮੇਰੀ ਆਨ-ਬਾਨ ਕੇ ਆਗੇ

ਜੋ ਬਾਤ ਮੁਝਮੇਂ ਹੈ , ਤੁਝਕੋ ਵਹ ਹੈ ਨਸੀਬ ਕਹਾਂ

ਭਲਾ ਪਹਾੜ ਕਹਾਂ  , ਜਾਨਵਰ ਗ਼ਰੀਬ ਕਹਾਂ

ਕਹਾ ਯਹ ਸੁਨਕੇ ਗਿਲਹਰੀ ਨੇ , ਮੁੰਹ ਸੰਭਾਲ ਜ਼ਰਾ

ਯਹ ਕਚ੍ਚੀ ਬਾਤੇਂ ਹੈਂ , ਦਿਲ ਸੇ ਇਨ੍ਹੇਂ ਨਿਕਾਲ ਜ਼ਰਾ

ਜੋ ਮੈਂ ਬੜੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਤਰਹ ਤੋ ਕ੍ਯਾ ਪਰਵਾਹ

ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂ ਭੀ ਤੋ ਆਖ਼ਿਰ ਮੇਰੀ ਤਰਹ ਛੋਟਾ

ਹਰ ਏਕ ਚੀਜ਼ ਸੇ ਪੈਦਾ ਖ਼ੁਦਾ ਕੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ

ਕੋਈ ਬੜਾ  , ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਯਹ ਉਸਕੀ ਹਿਕਮਤ* ਹੈ

ਬੜਾ  ਜਹਾਨ ਮੇਂ ਤੁਝਕੋ ਬਨਾ ਦਿਯਾ ਉਸਨੇ

ਮੁਝੇ ਦਰਖਤ  ਪੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਾ ਦਿਯਾ ਉਸਨੇ

ਕ਼ਦਮ ਉਠਾਨੇ ਕੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰਾ ਤੁਝਮੇਂ

ਨਿਰੀ ਬਡ਼ਾਈ ਹੈ , ਖ਼ੂਬੀ ਹੈ ਔਰ ਕ੍ਯਾ ਤੁਝਮੇਂ

ਜੋ ਤੂ ਬਡ਼ਾ ਹੈ ਤੋ ਮੁਝ-ਸਾ ਹੁਨਰ ਦਿਖਾ ਮੁਝਕੋ

ਯਹ ਛਾਲਿਯਾ ਹੀ ਜ਼ਰਾ  ਤੋੜ ਕਰ ਦਿਖਾ ਮੁਝਕੋ

ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਨਿਕੰਮੀ  ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੇਂ

ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਮੇਂ

– ਅੱਲਾਮਾ ਇਕ਼ਬਾਲ

[ ਗੁਰੂਰ = ਘਮੰਡ , ਸ਼ਊਰ = ਸਮਝ – ਬੂਝ ( ਤਮੀਜ਼ ) , ਬਿਸਾਤ = ਹੈਸਿਅਤ , ਹਿਕਮਤ = ਤੱਤ ਸਿਧਾਂਤ  , ਮਸਲਿਹਤ ]

Advertisements
This entry was posted in ਅਨੁਵਾਦ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s