ਚੰਗੀ ਕਿਤਾਬ ਉਕਾਊ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ -ਹਮਜਾਤੋਵ

ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਅੱਲ੍ਹਾ ਨੇ , ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨੋਰੰਜਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਕਤੀ ਉਚਾਰਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ , ਇੱਕ ਸਿਗਰਟ ਸੁਲਗਾਈ ਹੋਵੇਗੀ , ਬੜੇ ਇੱਤਮੀਨਾਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ .

ਉਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ , ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ : ਇਹ ਪੂਰਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਲੰਘ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਨਵੇ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਤੱਦ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ . ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉੜਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ .

ਹੇਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ , ਲੇਕਿਨ ਜਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ , ਗਰਜਦਾ ਹੈ ,ਫੜਫੜਾਉਂਦਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਕੰਬਦਾ ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ ਹੈ .

ਕੇਵਲ ਪਹਾੜੀ ਉਕਾਬ ਹੀ ਆਪਣੀ ਚੱਟਾਨ ਤੋਂ ਸਿਧੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ , ਨੀਲੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਜ਼ਰੋਂ ਉਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ .

ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਕਿਤਾਬ , ਸੰਘਣੀ ਜਾਂ ਕੁੰਠਿਤ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ .

‘ਮੇਰਾ ਦਾਗਿਸਤਾਨ ‘ਵਿੱਚੋਂ

Advertisements

About Satdeep ਸਤਦੀਪ ستدیپ

To the world you may be just one person, but to one person you may be the world. Brandi Snyder
This entry was posted in ਅਨੁਵਾਦ, ਵਾਰਤਿਕ, Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s